Wizyta Máire Geoghegan-Quinn, Komisarz d/s badań, innowacji i nauki. Prezentacja programu Horyzont 2020 horyzont 2020Komisarz Máire Geoghegan-Quinn: W ramach usprawnienia programu Horyzont 2020 planujemy:
− Wprowadzenie uproszczonych przepisów (jednolity zestaw reguł), które będą obowiązywały w każdym kraju UE,
− Zmniejszenie czasu oczekiwania na grant o 100 dni,
− Przydział grantów z uwzględnieniem konkurencyjności projektów,
− Łączenie naukowców i badaczy z różnych krajów w zespoły,
− Polityka spójności – intelektualna specjalizacja – finansowanie obszaru badawczego,
− Specjalne uhonorowanie dla programu Marii Curie-Skłodowskiej (podkreślenie zasług wielkiej badaczki i polskiej noblistki),
− 50% budżetu projektu zostanie przyznany na najmniejsze projekty,
− wparcie największych i najlepszych technologii dla energii atomowej.

M.Carvallo: Uproszczenie przepisów jest bardzo korzystne. Należy wprowadzić pierwszeństwo dla badań i nauki prowadzonych w ośrodkach w krajach UE. Warto wprowadzić zamiany w stanowisku Komisji dot. kosztów kwalifikowanych.

P.Skinne: System podatkowy jest przeszkodą w partnerstwie śródatlantyckim. Ważne jest utrzymanie konkurencji. Nie rozwinął się Plan kapitału ryzyka i trzeba zweryfikować te rozwiązanie dla MŚP.

R.Butikofer: UE stoi przed dużymi wyzwaniami społecznymi. Nauki społeczne należy wpleść w inne obszary i powinny być one wspierane w ramach tych programów. Ważna jest definicja ram społecznych. Badania powinny być prowadzone przez ośrodki cywilne i trzeba rozpatrywać zasadność tych badań. Wyniki badań (finansowanych w 100%) powinny być ogólnodostępne.

V.Ford: Wprowadzane uproszczenia powinny być jasne dla wszystkich podmiotów. Trzeba stworzyć instytucję (podmiot), do którego będzie można kierować skargi na procedury. Potrzebna jest elastyczność.

Ch.Ehler: Innowacje ujęte w jednolitym programie powinny wspierać projekty rozpoczynane. Ważnym krokiem jest uproszczenie zasad. Instytuty naukowe nie będą mogły korzystać z tych funduszy. W programie powinna znaleźć się integracja ośrodków naukowych i badawczych wszystkich krajów UE.

J.Merkies: Przedstawione propozycje są odważne. W programach powinna być ujęta wspólna polityka rolna. Jakie będzie powiązanie programu Horyzont 2020 z funduszami strukturalnymi? Ważne jest zmniejszanie barier biurokratycznych. Trzeba od nowa stworzyć przywództwo przemysłowe.

I.Tsoukalas: Program Horyzont 2020 nie jest programem wiodącym. Programy powinny mieć rolę wiodącą.

S.Ticau: Jakie będzie zaangażowanie kapitału Venture – który przewiduje środki dla MŚP? Należy zwiększyć udział kobiet w badaniach.

P.Toia: W programie uwzględnione są uwagi Komisji ITRE dotyczące wniosków z ośrodków badawczych. Powinien być łatwiejszy dostęp do badań, zaś środki muszą
być zagwarantowane. Wśród naukowców jest niewiele kobiet. Trzeba podnieść feminizację.

C.Gutierrez-Cortines: Jest to ważny program na najbliższe lata. Należy dołączyć do programu sferę społeczno – kulturową. Była ona dotąd poza VII ramami programowymi.

F. Hall: Ważne jest rozwijanie nanotechnologii. Trzeba zagwarantować środki na jej rozwój. Należy przeprowadzić analizę ryzyka.

P.del Castillo: W Europie istnieje duże ryzyko ograniczenia inwestycji przez inne pilne sprawy (t.j. kryzys, problemy społeczne).

G.Hokmark: Biurokracja zniechęca badaczy. Wielu z nich uznało, że sytuacja się poprawia, ale ciągle mamy bariery do pokonania. Trzeba stwarzać klimat zwiększonego zaufania dla ośrodków badawczych. Propozycje zawierają otwartość. Europa musi przyciągnąć międzynarodowe badania.

Komisarz Máire Geoghegan-Quinn: To są pierwsze prace nad programem prowadzone przez Parlament Europejski. W przyszłym roku nastąpi uszczegółowienie tych propozycji. Wyjątki w programie będą stosowane tylko w szczególnych sytuacjach. Uproszczenia powinny być przejrzyste dla wszystkich w szczególności dla MŚP i dużych ośrodków naukowych. Proponujemy zryczałtowany zwrot kosztów – tylko dwie stawki. Należy utrzymać równowagę pomiędzy zaufaniem, a kontrolą, dlatego na rozliczenie projektów będzie 5 lat. Zastosowanie badań ma być tylko cywilne! EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomią dofinansowanie dla MŚP. Należy zmniejszać bariery dla handlu z poszanowaniem dla patentu europejskiego. Partycypacja finansowa powinna być dofinansowaniem dla projektów doskonałych. Powinna być większa synergia pomiędzy programami strukturalnymi, a programem Horyzont 2020. Będą powołane specjalne katedry, zadaniem których będzie pomoc i wspieranie najlepszych projektów.