Program szczegółowy wdrażający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „horyzont 2020” (2014-2020) cz.I horyzont 2020Sprawozdawca: T. Riera Madurell : Jest postęp jeżeli chodzi o większość artykułów. Przede wszystkim jeżeli chodzi o zasady bioetyczne, MŚP, czy kwestie programu Horyzont 2020 i zasad uczestnictwa. Otwarty dostęp pomoże w przyspieszeniu postępu innowacyjnego. Trzeba się jednak liczyć z iększymi wydatkami. Działania Marii Curie potrzebują większych funduszy. Ważne by zwiększyć fundusze na wyzwanie nr 3 – energie. Ważna jest elastyczność, konieczna jest jasność. MŚP powinny mieć swój własny fundusz. Ważne jest szerokie porozumienie. Parlament musi mówić jednym głosem. Nauka i badania wzmocnią pozycje UE, wpłyna na wzrost gospodarczy. Rada musi stawiać na rozwój. Oszczędności nie mogą dotknąć takich kwestii jak badania.

Sprawozdawca: M. Carvalho: Należy budować silne, wspólne stanowisko. Ważny jest otwarty dostęp do publikacji. Udział w programie należy rozszerzyć na mniejsze instytucje, mniejsze uczelnie. Otwarte pozostaje pytanie gdzie umieścić nauki społeczne. W grę wchodzi I i III filar. Są kwestie komórek macierzystych. Należy utrzymać założenia z VII Programu Ramowego. Potrzebny jest odpowiedni budżet do tego programu. Program jest bardzo dobry, dużo lepszy od VII Programu Ramowego.

C. Ehler : Należy podkreślić jak ważne jest, by Parlament miał silną pozycję negocjacyjną. Ważna jest kwestia „drogi do doskonałości”. Potrzebne są środki dla badaczy. Ważna jest osobna linia budżetowa w ramach Horyzontu 2020. Należy również rozszerzyć program dla MŚP. Istotna jest synergia z Funduszami Strukturalnymi. Potrzebne jest odpowiednie alokowanie środków. Trzeba wziąć pod uwagę CCS, bardziej wydajne elektrownie, zwiększenie udziału przemysłu i MŚP. Istotne są innowacje. Potrzebna jest zgodność między technologiami. Należy być przy tym elastycznym wobec istniejących technologii.

F. Hall: Trzeba się skupić na badaniach i rozwoju. Nie można przy tym stawiać innowacji na drugim miejscu. Są one równie ważne. Ważne są wyzwania społeczne. Propozycja podzielenia wyzwania VI na dwa może być trudna do zrealizowania przy tym budżecie.

P. Lamberts: Trzeba liczyć na to, że budżet zostanie zwiększony. Trzeba znaleźć równowagę miedzy badaniami, rozwojem i innowacją. Ważne by instrumenty działały poprawnie Potrzebne jest odpowiednie finansowanie. Należy zrezygnować z instrumentów dla partnerstwa prywatno-publicznego i ich wspólnych inicjatyw technologicznych. 2/3 budżetu ma iść na badania nad energią i w kolejnych latach powinno być tak samo.

M. Matias: Potrzebne jest porozumienie w kwestii otwartego dostępu. Należy rozwiązać ten problem w Parlamencie. Budżet musi być odpowiedni, aby osiągnąć sukces. Należy się zająć partnerstwem prywatno-publicznym. Zaproponowane modele finansowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Zła jest propozycja 17% na uniwersytety.

R. Jordan: W ramach programu powinno się dążyć do równomiernego rozkładu finansów. Nadrzędna powinna być doskonałość. Badacze powinni mieć równe warunki pracy. Płace powinny być ustalone w zależności od kosztów życia. Trzeba przemyśleć podatki w różnych krajach członkowskich. Potrzebna jest przejrzystość i otwartość. Trzeba mocnej wspierać MŚP. Próg 15% dla nich jest dobrym progiem. Należy popierać EIT. Łączy on edukację z rozwojem i innowacjami.

A. Vidal-Quadras: Dostęp do danych badawczych to drażliwe kwestie. Z jednej strony może to mieć pozytywne wyniki, z drugiej strony badaczom zależy by wyniki ich badań były chronione. Nie wszystko może być upublicznione, wiąże się to z dużym ryzykiem. Ważne jest podejście multidyscyplinarne. Wiele innowacji i wynalazków pojawiło się w sektorze obronności, niemniej trzeba podchodzić do tego sektora szczególnie ostrożnie.

I. A. Tsoukalas: Jeżeli Europa wierzy we wzrost oparty na nauce, badaniach i innowacji, musi zapewnić programowi Horyzont 2020 odpowiednie finansowanie. Ważny jest otwarty dostęp, ale ważne jest też bezpieczeństwo rezultatów.

P. Del Castillo Vera: Kierunek w którym chce podążać Rada ma się wyjaśnić na Sesji Plenarnej. Wtedy ustalone zostanie jakie cięcia są proponowane. Cięcia do 10% – będą do przyjęcia, jeżeli będą dużo większe – trzeba będzie poddać rewizji priorytety. Trzeba szybko reagować na propozycje Rady.

L. van Nistelrooij: Trzeba podchodzić ofensywnie do kwestii Horyzontu 2020. Trzeba walczyć o dobry budżet. Wysokie cięcia doprowadzą do fatalnych rezultatów. Należy skumulować fundusze, należy wziąć pod uwagę zmiany demograficzne.

F. Grossetete: Nie należy zapominać i kwestii zdrowia. Ważna jest koordynacja metod nadzoru. Ważne są wysiłki w tej dziedzinie.