Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) horyzont 2020Sprawozdawca M. Carvahlo: Podstawowe cechy Programu Horyzont 2020 to:
- doskonałość, która powinna być głównym motorem Horyzontu 2020;
- dostęp do Programu powinien być rozszerzony na całą Europę;
-budowanie synergii miedzy Horyzontem 2020, a funduszami strukturalnymi. Można przyznawać pieczęć doskonałości projektom, które nie zostałyby sfinansowane ze względu na ograniczenia budżetowe;
- wspófinansowanie projektów pilotażowych i demonstracyjnych;
- zwiększenie dostępu różnych branż spoza przemysłu (MŚP wzmacniają konkurencyjność we wszystkich trzech filarach);
- wzmocnienie koordynacji naukowej, zwiększenie uwagi na zarządzanie wodą, zabezpieczenie środowiska, składowanie energii oraz produkcji energii.

P. Castillo Vera: Należy zwiększyć budżet Horyzont 2020, oraz warto propagować jego doskonałość. Trzeba korzystać z potencjału który ma Europa, żeby w przyszłości utrzymać swoją konkurencyjność na świecie. W programie brakuje sformułowań dotyczących badań w dziedzinie bezpieczeństwa.

F. Hall (w imieniu K. Johansson): Należy utrzymać zintegrowanie podejście w całym projekcie. Badania podstawowe nie mogą powodować odejścia od zasad rynkowych. Zaproponowany podział społeczny jest niewłaściwy gdyż powoduje zmniejszenie roli nauk społecznych w kwestii bezpieczeństwa. Nie wolno zatracić wątku ludzkiego na rzecz koncentracji na kwestiach technologicznych. Ważne jest, żeby program ramowy był uproszczony na tyle, aby uczestnictwo w nim było łatwe (szczególnie dla MŚP).

V. Ford: Trzeba zadbać o odpowiednią ilość środków i elastyczność, gdyż rzeczywistość w do roku 2018 może się różnić od dzisiejszych planów. MŚP będą chętniej uczestniczyć w programie (szczególnie w mniejszych projektach), jeżeli ograniczy się biurokrację. Ważny jest otwarty dostęp, ale osiągany w sposób zrównoważony – należy trzymać się sprawdzonych modeli biznesowych.

M. Matias: Ważne są zasoby ludzkie (badacze do badań), zaś badania społeczne i humanistyczne powinny być jednym z priorytetów. Ważna jest dystrybucja środków na infrastrukturę – które powinno się dzielić w całej UE. Potrzebna jest lepsza koordynacja miedzy trzema filarami aby nie prowadzić trzech takich samych projektów równolegle.

A. Vidal-Quadras: Ok. 15% całego budżetu powinno pójść na udział MŚP w badaniach naukowych. Trzeba zachęcać naukowców do pozostania w UE i starać się ściągnąć naukowców spoza Europy. Z Horyzontem 2020 powinna współgrać z polityką spójności, by władze regionalne brały w nim udział.

I. Tsukalas: Trzeba zadbać o odpowiednie finansowanie, ponieważ całkowita kwota spadła ze 100 do 80 mld €. Należy mieć odpowiednie środki, odpowiednią filozofię i bardziej rygorystycznie trzymać się celu, szczególnie kiedy UE chce konkurować na arenie światowej.

P. Castillo Vera: Należy zwrócić większą uwagę na infrastrukturę i sprzęt badawczy.

A. Niebeler: Warto podjąć kroki w kierunku uproszczenia procedur. Utrzymanie systemu Rad Promocji zadań nie ma sensu. W praktyce w przemyśle zostaje wiele pieniędzy, tymczasem w badaniach trzeba się liczyć z cięciami. Limit 15% budżetu dla MŚP powinien być podniesiony.

F. Grossetete: Trzeba położyć większy nacisk na współprace narodową. Trzeba również zająć się kwestią badań nad zwalczaniem chorób zakaźnych w krajach rozwijających się. Domena zdrowia nie została odpowiednio potraktowana. Ważne jest utrzymanie budżetu – 3%PKB na badania i rozwój.

H. Reul: Pieniądze muszą być przekazywane na zasadzie konkurencji – dobra inicjatywa mogłaby być wspierana nawet tam gdzie nie ma ośrodków doskonałości. Można tworzyć konkursy, które byłyby przedmiotem oceny – zwycięzca otrzymywałby wsparcie finansowe. Dzięki temu można zapewnić sprawiedliwość – szczególnie kiedy Państwa mogą te pieniądze wykorzystywać.

J. Buzek: Istnieje synergia miedzy Horyzontem 2020, a funduszami strukturalnymi. Ważna jest infrastruktura poparta przepływem wiedzy, otwartym dostępem oraz pieczęcią doskonałości. Warto przy okazji zapytać jak wspierać przedsięwzięcia małych i średnich rozmiarów, oraz jaka jest skala kosztów jednostkowych? To ma duże znaczenie w kwestii mobilności programów naukowych.

Sprawozdawca T. Riera-Madurell: Trzeba podkreślić wagę budżetu. Ważne jest wzmocnienie równowagi płci w Horyzont 2020, oraz wspieranie działań w dziedzinie jej równości. Trzeba wprowadzić otwarty dostęp do publikacji finansowych programu Horyzont 2020.

Sprawozdawca M. Carvahlo: Sprawozdanie mocno podkreśla kwestie zwiększonego dostępu do Programu, zawiera tzw. etykietę doskonałości, stawia na równowagę miedzy małymi i dużymi projektami, oraz kładzie nacisk na współpracę międzynarodową