Wspólna debata na temat pakietu „Horyzont 2020” – Oświadczenie Komisji cz.I horyzont 2020(a) Ustanowienie programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020)
(b) Zasady udziału w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników
(c) Program szczegółowy wdrażający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020)
(d) Zmiana rozporządzenia (WE) nr 294/2008 ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii
(e) Strategiczny program innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę
(f) Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020

Przedstawiciel komisji: W celu wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz zapewniania miejsc pracy zostanie zwiększony budżet na edukację, badania naukowe i innowacje o ok. 40% (w stosunku do poprzedniego) do około 80 mld €. Musi istnieć powiązanie pomiędzy badaniami i innowacjami, a wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Wszystkie państwa powinny uczestniczyć w tym programie w celu zapobieżenia – tworzenia się wysp doskonałości.

W programie są trzy priorytety:
(a)Doskonała nauka
(b)Przywództwo w przemyśle
(c) Wyzwania dla społeczeństwa

Należy inwestować w młodych naukowców i w naukę oraz instytuty naukowe otwarte dla badaczy i naukowców z całej UE. Trzeba wzmacniać konkurencję przemysłową państw UE. W tym celu trzeba stworzyć pakiet dla Małych i Średnich przedsiębiorstw. Obecnie obywatele UE obawiają się o przede wszystkim o swoje zdrowie, ale także o klimat, środowisko i transport jak i o swoje bezpieczeństwo. Należy działać w celu zmniejszenia obaw obywateli UE. Najważniejsze jest działanie na rzecz poprawy i utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej obywateli UE. W państwach członkowskich pogłębia też się izolacja ludzi starszych co zwiększa ich podatność na depresję i inne choroby. Trzeba temu przeciwdziałać. Europejska Rada Naukowa zarezerwowała 17% budżetu na nauki społeczne i humanistyczne, które były dotychczas pomijane i marginalizowane. Ważna jest współpraca międzynarodowa umożliwiająca badaczom z UE pracę wspólnie z naukowcami z państw trzecich spoza UE. Należy uprościć zasady przyznawania grantów i ułatwić zasady uczestnictwa w projektach. Zgodnie z sugestiami p. Carvalho planujemy uproszczenie zasad gdyż dotychczasowe są zbyt zawiłe, a ciągłe kontrole i audyty ze strony instytucji finansujących utrudniały pracę naukowcom. Planowane są też środki na program EUROATOM w celu zwiększenia bezpieczeństwa nuklearnego . Środki te mają być przeznaczone na szkolenia i ćwiczenia związane z ochroną przed promieniowaniem. Planujemy szybkie przyjęcie programu COSME i powiązanie go z programami dla MŚP tak, aby pierwsze przetargi w ramach tego programu odbyły się w styczniu 2014.

Przedstawiciel komisji: Uważamy, że warto inwestować w Europejski Instytut Technologii, gdyż wpisuje się on w program „Horyzont 2020”.

Główne priorytety dla EIT to:
(a) Współpraca pomiędzy naukowcami ze wszystkich krajów UE.
(b) Tworzenie nowych i wspieranie istniejących społeczności naukowych.
(c) Uproszczenia i ułatwienia prawne ułatwiające pracę naukowcom.

Powstanie projekt stypendialny mający na celu wyszukanie i promowanie młodych i zdolnych ludzi. Najważniejsze tematy do roku 2013 to: zmiany klimatyczne, zrównoważona energia i żywność w przyszłości. Kluczową sprawą są ułatwienia prawne ułatwiające pracę EIT. W 2017 będzie przeprowadzona ocena wykorzystania przez EIT środków finansowych i jeśli ocena pokontrolna będzie pozytywna to zostanie uruchomiona kolejna transza środków. Planuje się powstanie forum podmiotów zainteresowanych programem.

T. R. Madurell: Podzielamy analizę komisji. Prosimy o informację jak uniknąć sytuacji jeszcze większej polaryzacji naszej mapy europejskich badań naukowych. W programie powinny uczestniczyć wszystkie państwa UE. Potrzebne jest też zwiększenie doskonałości innowacyjności. Zwracam też uwagę na niewystarczający budżet programu Marii Curie-Skłodowskiej w porównaniu do budżetu EIT. Ch. Ehlur: Wzrost budżetu nie będzie tak duży jak się zakłada gdyż zmniejsza się o 15% przez inflację. Bez jasnych ram finansowania trudno prowadzić konkretne rozmowy n.t. finansowania i budżetu. Jak nawiązać połączenie pomiędzy badaniami, a innowacjami?

M. Matias: Cieszę się, że uwzględniono stanowisko Parlamentu Europejskiego co do uproszczenia procedur przyznawania grantów.