Wspólna debata na temat pakietu „Horyzont 2020” – Oświadczenie Komisji cz.II horyzont 2020P. Lambert: Potrzebna właściwa równowaga pomiędzy badaniami podstawowymi i innowacyjnymi. Nie trzeba subsydiować innowacyjności naukowych, które można osiągnąć poprzez zwykłą konkurencję rynkową. Ważna jest ochrona własności intelektualnej tak, aby wiedza wygenerowana przez EU nie była kontrolowana przez kilka podmiotów gospodarczych. Duże podmioty gospodarcze stać na prowadzenie badań i nie trzeba przyznawać im dodatkowych grantów, które są finansowane przez europejskiego podatnika, a wykorzystywane przez prywatne podmioty. Trzeba stworzyć jeden wspólny system obronności owy UE, który będzie lepiej służył niż 27 odrębnych systemów każdego z państw członkowskich z osobna.

Przedstawiciel Komisji: Chcielibyśmy by budżet był większy, ale mamy do dyspozycji 80 mld €. Zdaniem komisji program doskonałości naukowych powinien znaleźć swoje miejsce w programie Horyzont 2020. Powinno się także szukać powiązań pomiędzy programami ramowymi i programem Horyzont 2020, aby zapewnić dostępność programów dla MŚP. Zwraca się uwagę na powiązanie badań społecznych i bezpieczeństwa. Kontrola UE nad EIT jest ważna. Ważna jest przejrzystość wydatkowania środków – EIT musi przeznaczać środki finansowe zgodnie z zasadami i przeznaczeniem. Dodatkowo EIT raz do roku musi przedłożyć sprawozdanie finansowe Parlamentowi i musi ono osiągnąć absolutorium. EIT podlega także przepisom unijnym .

N. Glant: poruszał sprawy kosztów związanych z obsługą biur.

V. Ford: Trzeba zadbać o to by pieniądze trafiły do najlepszych oferentów oraz by preferowane obszary nauki stały się bardziej atrakcyjne. Trzeba powołać niezależnego rzecznika sprawującego kontrolę nad szybkością uzyskania finansowania.

J.A. Merkis: Poruszone zostały tematy innowacyjności w UE po zakończeniu programu Horyzont 2020. Ważne są warunki otrzymania finansowania z uwzględnieniem jego wysokości.

L. van Nistelrooij: Obawiamy się, iż bez zaangażowania państw członkowskich w inwestycje, kryzys się przedłuży. Należy dążyć do powiązania badań naukowych z przemysłem. Proponuje się zorganizowanie wspólnego spotkania z Komisją Rozwoju Regionalnego.

Przedstawiciel komisji: Europa może konkurować z państwami spoza Unii tylko przez doskonałość. Badania należy podzielić na dobre i złe, a nie na podstawowe i innowacyjne. Trzeba przystosować ustawodawstwo dla ułatwień w zakładaniu firm. Innowacje społeczne zależne są od oddolnych działań społecznych, a nie od innowacji naukowych.

M. Carvalho: Działania społeczne powinny być oparte o naukę.

V. Prodi: Kultura humanistyczna i naukowa muszą być ze sobą powiązane.

P. Toia: Wysokie koszty wstępne stanowią bariery dla MŚP i Uniwersytetów w uczestnictwie w poszczególnych programach. Nie ma gwarancji otrzymania finansowania na działania badawcze.

S. Kelly: Europa musi zadbać o zatrzymanie najbardziej utalentowanych naukowców i badaczy. Pieniądze z funduszy europejskich powinny tworzyć nowe miejsca pracy i przywracać wzrost gospodarczy w UE.

P. Castillo: Program Marii Curie-Skłodowskiej na olbrzymi potencjał, a nie zwiększa się na niego funduszy.

Przedstawiciel komisji: Należy dążyć do uproszczenia procedur. System musi być sprawiedliwy dla wszystkich uczestników. Proponuje się poszerzenie dostępu dla MŚP i małych instytutów badawczych. Priorytetem działań jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego.

Ch. Ehler: Powinno się stworzyć osobny program dla wzmocnienia bezpieczeństwa szczególnie dla programów cywilnych. Komisja powinna przedstawić sposób powiązania programu Horyzont 2020 z funduszami strukturalnymi.

M. Matias: Proponuje się promowanie takich badań i innowacji, które będą powiązane z konkretnymi produktami.