Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” Część. 1 (II) horyzont 2020E. Herczog: Doskonałość w nauce oznacza doskonałość w przyszłości w gospodarce. Trzeba uzyskać odpowiednie finansowanie dla ERB. Nie możemy dopuścić, żeby niektóre kraje pozostały z tyłu. Trzeba się zastanowić jak wspierać projekty.

I. Tsoukalas: Rywale UE tacy jak Chiny i USA wzmocnili finansowanie badań. Jedynym sposobem osiągnięcia postępu jest doskonałość. Kraje członkowskie muszą brać udział w tworzeniu i rozwijaniu doskonałości.

V. Ford: Opracowanie wniosków Komisji powinno trwać krócej. Trzeba przyśpieszyć i uprościć proces aplikacyjny.

M. Carvalho: Propozycja Komisji skupia się na doskonałości nie podając żadnych ram społecznych czy geograficznych. Powinniśmy zbudować powiązania pomiędzy programem Horyzont 2020, a programami krajowymi. Małe grupy badawcze powinny być w centrum naszej uwagi.

C. Gutierrez-Cortines: Niepokojąca jest kwestia braku zasobów ludzkich w Europie. Należałoby powiązać programy kształcenia i programy badawcze w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. W UE sytuacja uniwersytetów nie jest łatwa. Dobrym pomysłem jest przenoszenie grantów pomiędzy uniwersytetami. Należy wspierać uniwersytety by osiągały one doskonałość naukową. Trzeba z jednej strony zapewnić fundusze, z drugiej zobowiązania w zakresie współpracy i wspierania ośrodków w krajach mniej zaawansowanych

H. Reul: Należy pomóc krajom będącym nieco w tyle. Naszym głównym celem musi być doskonałość.

A. Niebler: Kryteria dot. Horyzontu 2020 to przede wszystkim doskonałość. Trzeba bardzo ciężko pracować by nadgonić stratę na poziomie międzynarodowym. Od doskonałości zależy nasz wzrost gospodarczy i dobrobyt. Należy wspierać państwa członkowskie w wysiłkach do osiągnięcia doskonałości. Zasoby talentów to także kobiety.

L. Berlinguer: Europa przegrywa z konkurentami takimi jak USA, Japonia i Chiny. Problemem w UE jest integracja. Trzeba wzmocnić koordynację i Europejską Radę Badawczą. Ważnym elementem jest dziedzictwo naukowe i kulturowe.

K. Johansson: Musimy patrzeć jak wygląda rzeczywistość polityczna. Trzeba lepiej wykorzystać doskonałość w interesie całej Europy. Badania naukowe i innowacje też powinny działać na rzecz całej europy. Instytucje europejskie muszą pomagać by europejskie ramy badawcze działały lepiej.

Z. Mazej-Kukovic: Trzeba powiązać doskonałość wiedzy z doskonałością w gospodarce. Potrzebny lepszy transfer wiedzy i przełożenie wiedzy na produkty w praktyce. Niezbędne są finanse, ale także ich dobre wykorzystanie. Ważna jest atmosfera, w której naukowcy będą mogli pracować w spokoju w sposób kreatywny.

P. del. Castillo: Horyzont 2020 powinien być głównym narzędziem przekładającym badania naukowe na obszar gospodarczy. To nie tylko sposób wyszukiwanie talentów w UE. Istotne jest otwarcie programu na kraje trzecie. Należy też się zobowiązać, co do konkretnych środków na finansowanie. Istnieją ograniczenia polityczne. Wymiar międzynarodowy jest słabym ogniwem w projekcie Horyzont 2020.

G. Hokmark: Brak perspektywy globalnej w prezentacjach. Należy działać na rzecz przyciągnięcia badaczy naukowych do Europy. Wyznaczono ambitny cel uczynienia Europy bardziej rozwiniętą pod względem badawczym miejscem niż reszta świata.

M. Ransdorf: W UE mamy pewien sceptycyzm technologiczny. W Chinach wyczuwa się głód nowoczesności. Chiny wysyłają mnóstwo młodych ludzi na studia do UE i USA. Po powrocie do Chin implementują wiedzę w swoim kraju. Z historii wiadomo, że większość innowacji i odkryć pojawiała się w czasach kryzysu ekonomicznego i społecznego.

V. Prodi: Sytuacja bardzo się zmienia. Trzeba zmienić sposób naszej konsumpcji i w związku z tym skorzystać z osiągnięć naukowców. Trzeba pozwalać na innowacje i swobodny sposób myślenia.

L. Kolarska-Bobińska: Występują duże różnice pomiędzy krajami członkowskimi. Nie ma ośrodków naukowych w nowych krajach UE. Trzeba znosić przeszkody we współpracy i rozpowszechnianiu doskonałości w nauce.

P. Toya: Trzeba wyznaczyć kryteria doskonałości i sprawić, żeby były one przejrzyste. Wszystkie środki finansowe muszą zostać wykorzystane w sposób odpowiedni i przejrzysty. Eksperci komisji: Są dobre instytuty i właściwi ludzie. Żaden kraj nie rozwinie się bez współpracy. Nie można odizolowywać krajów od siebie. Najbardziej pomocne instrumenty to np. promowanie nagród doskonałości w każdym z państw członkowskich, szkolenia, otwieranie projektów współpracy. Polityki krajowe będą zasadnicze i powinny być nakierowane na współpracę międzynarodową. Należy się skupić na karierze i kwestiach płci. Ważne są zasoby ludzkie. Warunkiem przyznawania finansów powinna być naukowa doskonałość. Chcemy przekazywać wyniki naszych prac badawczych dalej. Należy wspomagać kobiety w Komitecie Badań. Konkurencyjna Europa to wzmacnianie silnych i zbudowanie podstaw dla słabszych. Ważna jest współpraca pomiędzy uniwersytetami. Fundusze strukturalne i społeczne są niezmiernie ważne.

T.R. Madurell: Musimy stworzyć doskonałą bazę naukową, ale też zwiększyć liczbę naukowców. Fundusze strukturalne na ten cel nie są wystarczające. Budżet na programy będzie zwiększony. Trzeba bronić środków finansowych w trakcie negocjacji.