Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” – Część 2 (III) horyzont 2020Część I.
Komisarz: Dla Europy i jej społeczeństwa wielkie znaczenie ma rozwijanie programu naukowego. Propozycje w ramach programu Horyzont 2020 są ambitne. Europa rozwija się wolniej od pozostałych gospodarek światowych tj. USA, Japonia, Chiny i Korea. Prywatne nakłady na badania naukowe nie są duże. Występuje pozytywna synergia programu Horyzont 2020 z innymi programami unijnymi szczególnie dotyczy to polityki spójności. Trzeba się skoncentrować na rozwoju badań i innowacji we wszystkich rejonach UE. Komisja pracuje nad dokumentem poświęconym synergii programu Horyzont 2020 z innymi programami. Poszczególne sektory i obszary polityczne musza być powiązane ze sobą. Trzeba wykorzystać umiejętności naukowców we współpracy z filarem prywatnym.

Mamy trzy filary tego działania w programie Horyzont 2020:
1. Doskonałość i nauka powinny wpierać rozwój nowych technologii tj. nanotechnologii i technologii surowcowych.
2. Wpieranie metod przechowywania CO2
3. Nauki społeczne powinny przyczyniać się do rozwoju wyzwań społecznych

Istotne inicjatywy przewidywane na najbliższe miesiące: Komisja planuje przyjęcie komunikatu na nowej ery komunikacji. Przedstawione zostaną instrumenty mające na celu poprawę mobilności i transnarodowego rozwoju karier naukowców. Ważny jest też szeroki i jawny dostęp do wyników badań naukowych. Należy rozwijać współpracę mającą na celu badania naukowe i rozwój. Niezmiernie ważne jest lepsze powiązanie funduszy państw członkowskich z funduszami UE, szczególnie z programem Horyzont 2020. Ustalone zostaną szczegółowe cele, kryteria oraz zasady operacyjne wdrażania działań unijnych w tym obszarze. Priorytety w innowacyjności to recepta na rozwój gospodarczy i najlepszy sposób na pokonanie kryzysu ekonomicznego. UE jest największą gospodarką światową z bardzo wysokim PKB na głowę mieszkańca. Konieczne jest wykorzystanie tego potencjału, dzięki skutecznej polityce w ramach innowacyjności.

Sekretarz Rady ds. Badań Naukowych, Technologii i Innowacyjności: Program negocjacji w Radzie jest bardzo napięty gdyż chcemy by był on gotowy w roku 2014. Chcemy osiągnąć porozumienie co do architektury i struktury programu Horyzont 2020 pod koniec maja. Rada musi zagwarantować właściwą współpracę z PE i komisją ITRE. Trzeba przyjąć najlepszy i najbardziej inteligentny program badań. Chcemy utrzymać doskonałość jako główne kryterium dla pozyskania środków na badania i innowacyjność. Trzeba być konkurencyjnym na skalę lokalną. Prosta struktura i ograniczona liczba narzędzi jest kluczem do powodzenia programu. Zgodzono się na zwiększenie budżetu na Europejską Radę Badawczą. Należy zagwarantować mobilność młodych naukowców i skupić się na ich
karierze naukowej. Spójność i synergia pomiędzy Horyzontem 2020 i funduszami strukturalnymi jest niezmiernie ważna. Trzeba utrzymać wiodącą pozycję w przemyśle. Przyjęcie prostszych przepisów i konkretnych celów oraz uproszczenie są priorytetami. Należy zagwarantować równowagę pomiędzy zaufaniem i kontrolą oraz zmniejszać obciążenia administracyjne. Ważna jest współpraca pomiędzy uniwersytetami i przedsiębiorstwami. UE jest doskonała w nauce, ale nie we wprowadzaniu nowych produktów do obiegu. Nowe technologie pozwalają na właściwą produkcję. Liczba wyzwań powinna zostać ograniczona. Trzeba barć pod uwagę w ramach wyzwań nauki społeczne i humanistyczne. Zmiany klimatu, energia oraz zdrowe starzenie się są powiązane ze zmianami behawioralnymi oraz sytuacją w społeczeństwie. Program Horyzont 2020 musi być elastyczny. Trzeba zagwarantować instrumentarium do realizacji celów. Pierwsze wnioski będą wyciągnięte na spotkaniu Rady pod koniec maja 2012. Rada będzie prowadziła dialog z PE.

Przewodnicząca: Pan Burton Lee prowadził przez wiele lat badania rozwoju społecznego, przemian społecznych i spraw instytucjonalnych oraz badań naukowych i rozwoju. Ma on też szerokie doświadczenie w zakresie spraw europejskich.

Ekspert Rady: Jestem z republiki Californii gdzie znajduje się Dolina Krzemowa. Wskaźnik realizacji programu Horyzont 2020 i jego analiza wpływu na tworzenie miejsc pracy są niezmiernie ważne. Trzeba tworzyć rzeczywiste miejsca pracy w regionie o charakterze długofalowym. Badania naukowe przekładają się na miejsca pracy. Należy przeprowadzić analizę, gdzie pojawiają się nowe przedsiębiorstwa. Dolina Krzemowa to mały region mający 3 mln mieszkańców. Są tam zlokalizowane firmy produkujące oprogramowanie, media, biotechnologię. Jest tu skoncentrowane 40% amerykańskiego kapitału ryzyka. W Californii rozszerza się platforma skoncentrowana wokół Windows, Apple i Android. Staramy się wykorzystać je do tworzenia technologii ochrony zdrowia i cyfrowej opieki zdrowotnej. To pozwoliło utworzyć kilkaset tysięcy miejsc pracy w USA. To najszybciej rozwijający się sektor w USA i jest to poważne wyzwanie dla UE. W Dolnie Krzemowej jest bardzo wysoki wskaźnik wzrostu. Zlokalizowane są tam inkubatory technologiczne. Zapraszamy firmy do inwestowania w dolinie.

Są trzy obszary wpływu Doliny Krzemowej na UE:
− W UE doszło do znaczącego postępu implementacji programu na przestrzeni ostatnich 20 lat.
− Osiągnięto dużo sukcesów programie Horyzont 2020 w porównaniu z VII programem ramowym.
− Unijny system patentowy będący częścią unii innowacji
− Inwestycje trans-graniczne