Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” – Część 2 (IV) horyzont 2020Trzeba się skoncentrować na początkujących przedsiębiorstwach. Londyn, Zurich, Sztokholm, Helsinki, Dublin to gorące punkty przedsiębiorczości w UE. Firmy muszą wiedzieć gdzie mogą zdobyć kapitał ryzyka i coaching. Pojawia się niebezpieczeństwo nierównego wpływu tego podziału na różne państwa UE. Inwestycje trans-graniczne są bardzo istotne. Trzeba zbadać jak wygląda wskaźnik śmiertelności firm na różnych fazach rozwoju. Istotna jest też wiedza jak wyglądają poszczególne etapy rozwoju firmy oraz produktu od pomysłu do wprowadzenia go na rynek oraz jak są wykorzystywane talenty w firmach. Przedsiębiorstwa przechodzą przez różne stadia rozwoju. W każdym z tych stadiów niektóre z nich upadają z różnych powodów w zależności od sektora i potencjału danego państwa. Kluczowymi wskaźnikami są: wskaźnik niepowodzenia, ilość przedsiębiorstw przechodzących przez różne fazy oraz ilość stworzonych miejsc pracy. Podejście oddolne jest stosowane przez inwestorów i polityków zajmujących się przedsiębiorstwami. Trzeba dokonać analizy dla każdego kraju UE w oparciu o dane statystyczne o początkujących przedsiębiorcach. Wskaźnik niepowodzeń może być bardzo różny w zależności od sektora. Trzeba także korzystać z danych historycznych związanych z wcześniejszymi programami. Generalna Dyrekcja ds. Badań naukowych nie korzysta z tego modelu. Liczba miejsc pracy wynikających z programu Horyzont 2020 nie jest oparta na modelu makroekonomicznym. Potrzebna jest analiza jak program Horyzont 2020 wpływa na tworzenie miejsc pracy. Do roku 2025 powinno powstać 3,5 – 3,7 mln nowych miejsc pracy. Należy sprawdzić czy analiza oddolna potwierdza stworzenie takiej ilości miejsc pracy. Kryzys w UE nie dotyczy € ani zadłużenia państwowego, ale jest kryzysem innowacji i jest to kluczowe wyzwanie dla UE. Wydaje się że UE brakuje możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw np. informatycznych. W UE nie jest obecny efekt kaskadowy tj. pojawianie się dużej ilości nowych, małych przedsiębiorstw we współpracy z dużymi firmami tj. Google, Nokia. Taki efekt jest widoczny w Dolinie Krzemowej. Nie są dostrzegalne produkty z UE, które przebijałyby się na poziom globalny. UE nie traktuje oprogramowania tak poważnie jak USA, a jest to motor tworzenia nowych miejsc pracy. UE koncentruje się na bardziej konwencjonalnych sektorach. W UE brak jest przemysłu opartego na oprogramowaniu i skazuje to gospodarkę UE na porażkę tworzenia miejsc pracy w przyszłości. Należy się bardziej skoncentrować na własności intelektualnej oraz na bazach danych. Trzeba rozwinąć ścieżki kształcenia ludzi, którzy mają tworzyć nowe firmy i są to zalecenia dla uniwersytetów, szkół biznesowych i dziekanów oraz rektorów tych uczelni. UE zbyt słabo wykorzystuje te elementy. Nie da się zastąpić budżetowania publicznego kapitałem wysokiego ryzyka. Ważna jest reforma systemu oświaty i kultury kształcenia. UE musi prowadzić badania naukowe ze sporym zakresem innowacyjności.

Ch. Ehler: Oczekujemy większego zaangażowania ze strony Prezydencji Duńskiej w sprawy negocjacji budżetu na programy także na program Horyzont 2020. Wzrost budżetu jest dość skromny 6-10%. PE zawsze popierał dzielenie ryzyka. Pojawia się pytanie: z kim chcemy współpracować w wymiarze trans granicznym i jest to pytanie polityczne.

I. Tsoukalas: Indywidualizm w UE cofa nas. Trzeba uporać się z tym problemem mając do dyspozycji zróżnicowanie doświadczanie i tradycje kulturowe w UE. Obecnie mamy w UE recesję. Nasze uniwersytety nie utrzymują między sobą takich bliskich kontaktów jak uczelnie amerykańskie.

S. Kelly: Istotne jest to nie ile wydajemy na badania naukowe, ale ile tworzymy miejsc pracy i nowych produktów. Ważna jest tez zmiana mentalności na uczelniach i instytutów. Trzeba się zastanowić co zrobić, żeby do roku 2020 osiągnąć założone cele.

N. Glante: Budżet będzie przyjęty podczas prezydencji irlandzkiej. Czy są jakieś propozycje cięć? Rada powinna przedstawić propozycje cięć. Należy dać więcej środków na program Marii Curie-Skłodowskiej. Trzeba stworzyć „schody do doskonałości” oraz połączyć politykę regionalną i badania. Komisja musi zagwarantować zasoby na te cele.