Wysłuchanie nt. „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” – Część 2 (VII) horyzont 2020Część III.
Ch. Ehler: Zajmiemy się regułami udziału, dostępu do programu ramowego. Nasze zmiany muszą ułatwiać życie. Trzeba rozpocząć uproszczenia, ułatwienia i uczynić programy bardziej konkurencyjne. Nie będą podjęte, żadne działa bez środków na ten cel. Jest jeszcze wiele punktów do ustalenia. Najtrudniejsze są negocjacje dot. zwrotu kosztów. Instytuty badawcze walczą z kosztami pozabadawczymi. Trudnym przedsięwzięciem jest znalezienie granicy gdzie kończy się innowacja, a zaczynają badania, tak aby nie doprowadzić do sztucznego podziału. Trzeba używać jasnych sformułowań.

Ekspert komisji: Trzeba się zastanowić jakie zachęty wymyślić by stymulować wzrost. Skupiamy się na branży lotniczej. Potrzebna jest współpraca pomiędzy sektorami. Co roku 12% dochodów przeznaczonych jest na badania i rozwój. Trzeba skupić się na innowacjach technologicznych. Kluczowy jest łańcuch powiązań MŚP. Relacje z MŚP polegają na partnerstwie. Długofalowe podejście jest niezbędne ze względu na charakter branży lotniczej. Horyzont 2020 musi gwarantować ramy dla technologii przestrzeni. Potrzebny jest dialog pomiędzy instytucjami. MŚP osiągają wskaźnik sukcesu na poziomie 25%. Ważne jest bezpieczeństwo społeczeństwa należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania takie jak zarządzanie kryzysowe. Koszty zarządzania należy zidentyfikować i pokryć. Wyniki projektu to także wyniki dobrego zarządzania. Działalność badawcza i innowacyjna w ramach VII programu ramowego pomagają UE się rozwijać i stanowią wartość dodaną.

Ekspert komisji: Instytuty Badawczo Technologiczne są kluczowe dla badań i innowacji w UE. Zajmują się one wdrażaniem badań podstawowych. Dzięki IBT powstaje sieć konieczna do tworzenia i wdrażania nowych produktów, zwiększa się także konkurencyjność przemysłu. Istotny jest aspekt przywództwa przemysłowego i jest to ważny cel. Trzeba uprościć dostęp do projektów. Większość instytutów nie ma własnych środków. Potrzebna jest pełna refundacja kosztów. Proponuje zwrot 75% kosztów bezpośrednich i 75% kosztów pośrednich przez ryczałt. Horyzont 2020 ma być zintegrowanym programem badań i innowacji. Promowanie publikacji badawczych jest dobrym pomysłem. Horyzont 2020 upraszcza procedury. IBT pełnią bardzo ważną rolę. Należy odrzucić jednolity model finansowania.

Ekspert komisji: Horyzont 2020 musi służyć nie tylko Instytutom Badawczym, ale całej Europie. Badania podstawowe mogą doprowadzić do przełomu. Innowacje pochodzą z przełomów w nauce i nowych pomysłów. Doskonałość jest ważna. Trzeba zaangażować badaczy naukowych do współpracy z przemysłem. UE jest daleko za USA. Trzeba wspierać innowacje w Europie. Horyzont 2020 musi dać korzyści wszystkim Europejczykom. Trzeba wspierać młode kobiety w dążeniu do wiedzy.

L. van Nistelrooij: Doskonałość jest ważna. Problem polega na tym aby doskonałość i innowacyjność wprowadzić na rynek. Do tego potrzebne są odpowiednie instrumenty. Należy chronić nasze pomysły w EU tak, aby utrzymywały one wartość dodaną.

N. Galante: Niektórzy przedsiębiorcy boją się podwójnej rekrutacji.

J.P. Audy: Trzeba pracować nad uproszczeniem rozwiązań. Potrzebny jest łącznik pomiędzy ekspertami komisji zajmującymi się sprawami merytorycznymi i finansowymi.

S. Kelly: Jeśli uda się wdrożyć program Horyzont 2020 UE bardzo na tym zyska.

Ekspert komisji: Trzeba przyjrzeć się produkcji jako działalności wysoce technologicznej. Problem prawa własności intelektualnej zostanie rozwiązany, kiedy zajmiemy się patentami. Klastry stanowić będą kluczowy element architektury programu Horyzont 2020.

Ekspert komisji: Programy badawcze w UE mają duży potencjał. Trzeba przezwyciężyć stare regulacje. Trzeba działać na rzecz uproszczenia.

Ekspert komisji: Biurokracja nie może być zbyt rozbudowana. Trzeba likwidować utrudnienia.

Ch. Ehler: Trzeba wykorzystać szanse, dążyć do uproszczenia. Ważna jest kwestia certyfikatów. Należy pracować nad modelem kosztów mieszanych. Trzeba stworzyć jasny łańcuch pomiędzy badaniami i innowacjami oraz ich wdrożeniem.