Zasady udziału w programie ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników cz.I horyzont 2020Sprawozdawca: C. Ehler: Potrzebna jest duża zgodność. Ważna jest akceptacja metod księgowych, procedur audytowych. To bardzo skomplikowana kwestia, która musi być uproszczona. Ważna jest procedura ewaluacyjna w dwóch stopniach i skrócenie procedury do 6 miesięcy. To uproszczenie zarówno dla Komisji, jak i dla uczestników. Ważne jest uniknięcie luk prawnych. Ważny jest swobodny dostęp do publikacji naukowych. Inaczej to wygląda w kwestii danych naukowych. To bardzo wrażliwa kwestia. Ważna jest współpraca uczelni z przemysłem. Trzeba zwrócić uwagę na koszty pośrednie. Są propozycje zwiększenia stawek ryczałtowych. Są propozycje od 10-40%, Rada uważa że powinno to być od 20-23%. Trzeba to przemyśleć. Stawki nie są do końca sprawiedliwe, jeżeli patrzymy na redukcję kosztów. Ważne by jak najbardziej zbliżyć się do rynku.

N. Glante: Jeżeli chodzi o wsparcie – propozycje PE idą dużo dalej niż propozycje Komisji. Przemysł jest w stanie sam sobie poradzić, więc trzeba przemyśleć czy potrzebuje naszego wsparcia. Należy się zająć otwartymi rynkami. Należy znaleźć odpowiednią równowagę jeżeli chodzi o dostęp do danych. Nie powinno się tutaj wpuszczać krajów trzecich. Potrzebne jest uproszczenie w administracji.

F. Hall: Budżet może spaść do 40 mld euro. Należy prowadzić lobbing, aby to tego nie doszło. Ważne jest prawdziwe uproszczenie dla uczestników. Ważne jest zwiększenie udziału przemysłu. Trzeba walczyć z biurokracją.

P. Lamberts: Należy rozróżnić uniwersytety, ośrodki badawcze i przemysł. Przemysł powinien dostać najmniejsze środki. Ważne by każde euro było katalizatorem dla kolejnych środków. Potrzebny jest model, który zapewni jak największą dźwignię. Mniejsi gracze potrzebują mniej funduszy, niż więksi gracze. Trzeba przeznaczyć większe środki na MŚP. Dostęp do danych jest szalenie istotny.

M. Matias: Ważne by rozróżnić instytucje badawcze od przemysłu. Potrzebne są większe inwestycje w MŚP. Ważne jest uproszczenie, ale musi być odpowiedzią na zapotrzebowanie. Potrzebne jest zapewnienie miejsc pracy dla młodych badaczy.

A. Andersdotter: Jeżeli chodzi o otwarty dostęp to wyniki nierzadko objęte są patentami. Trzeba uwzględnić kwestie tantiemowania, licencjonowania. Potrzebne są wspólne standardy dla wszystkich.

A. Niebler: Jeżeli chodzi o zwrot kosztów – należy pamiętać o rozróżnieniu. Uniwersytety potrzebują wsparcia. Pamiętać należy również o MŚP, ale również o przemyśle. Ważne by przemysł zaangażował się w Horyzont bardziej niż w zaangażował się w VII Program Ramowy.

Komisja Europejska: Trzeba uwzględnić duże zróżnicowanie w Europie, jeżeli chodzi o księgowość. Trzeba uważać na nadużycia. Program jest ambitny, ale nie da się osiągnąć sukcesu przy zbyt dużym uproszczeniu. Jeżeli chodzi o otwarty dostęp – ujawnienie wszystkich wyników może prowadzić do spadku konkurencyjności. Ważny jest udział przemysłu. To sektor, który również tworzy miejsca pracy. Ważne jest równowaga między uczestnikami dużymi, a mniejszymi, bardziej wrażliwymi.

Sprawozdawca: C. Ehler: Ważne by programy zakończyły się sukcesem. Należy iść w tym kierunku. Ważne jest spowodowanie efektu dźwigni. Potrzebne jest dobre uproszczenie, aby zapewnić łatwiejszy dostęp. Jeżeli chodzi o otwarty dostęp – potrzebny jest dobry plan publikowania tych informacji. Jeżeli chodzi o budżet – ważne są stawki interwencyjne na wypadek cięć.