Zasady udziału w programie ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014-2020) oraz zasady upowszechniania wyników cz.IV horyzont 2020Sprawozdawca Ch. Ehler: Trzeba dążyć do uproszczenia i większej efektywności. Dobrym pomysłem jest propozycja KE w/s wspierania innowacyjności oraz uproszczeń i efektywności.

Uproszczenia powinny polegać na:
− Opracowaniu prostych instrumentów i jasnych zasad
− Ułatwień w nawiązywaniu partnerstw
− Lepszym księgowaniu kosztów i zarządzaniu projektem
− Łatwiejszym systemie zwrotu pełnych kosztów, których poziom byłby różny w zależności od uczestnika

Trzeba zwiększyć uczestnictwo MŚP w programie. Potrzebne jest tez zwiększenie budżetu na ten program. Należy działać na rzecz przyciągnięcia użytkowników przemysłowych tak, aby zwiększyć procentowe uczestnictwo przemysłu. Problemem jest długi czas oczekiwania na zwrot kosztów. Istotne jest skrócenie czasu zwrotu kosztów do maksymalnie 6 miesięcy. Niezmiernie ważne jest też wprowadzenie pełnego zwrotu kosztów. Program Horyzont 2020 musi być powiązany z innymi formami finansowania. Ministrowie finansów państw członkowskich chcą poważnych cięć budżetowych. Oznacza to, że będzie mniej pieniędzy, dlatego trzeba dążyć do zwiększenia efektu dźwigni.

N. Galante: Należy opracować proste reguły zwrotu kosztów, oparte na udziałach procentowych. Trzeba też doprowadzić do wzajemnego uznawania prawa obowiązującego w poszczególnych państwach. Przeznaczenie 7% kwoty na koszty administracyjne to dużo. Ważne jest zmniejszenie tych kosztów. Należy pracować nad zabezpieczeniem praw własności intelektualnej. Potrzebna jest infrastruktura badawcza i pieniądze na badania.

K. Johansson : Bardzo ważne są zasady uczestnictwa. Jednolite zasady pomogą w utrzymaniu elastyczności. Trzeba wprowadzić dla beneficjentów zwyczajowe praktyki dot. księgowości. Dobrym pomysłem jest skrócenie czasu zwrotu grantów do 6-ciu miesięcy. Potrzebne są równe zasady uczestnictwa kobiet.

V. Ford: System zwrotu kosztów jest zbyt skomplikowany dla naukowców. Długi czas oczekiwania na zwrot kosztów także jest problemem. Niektóre badania dają bardzo szybki efekt na rynku, inne wymagają wielu lat testów. Dobrym pomysłem jest dwufazowy proces składania aplikacji. Należy poprawić przejrzystość i elastyczność procedury odwoławczej.

P. Lamberts: Tylko sektor publiczny podejmuje długofalowe i bardziej ryzykowne inwestycje. Sektor prywatny uczestniczy tylko w projektach dających szybko widoczne efekty. Poziomy finansowania dla niektórych sektorów rynku są zbyt hojne. Koszty administracyjne nie przekładają się na koszty całego projektu. Poziom zwrotu kosztów administracyjnych powinien być stały.

A. Gierek: Bardzo ważne jest uproszczenie procedur. Polska jest w tyle w sprawach naukowych finansowanych z VII programu ramowego. Brakuje nam najważniejszego ogniwa czyli ekspertów stwierdzających co jest ważne w nauce europejskiej i co ma wpływ na światowe trendy naukowe. Nazwiska ekspertów powinny być przyporządkowane do dyscyplin naukowych. System wyboru i kwalifikacji projektów naukowych musi być przejrzysty. Trzeba trafnie przyporządkowywać zespoły naukowe do pieniędzy.

P. del Castillo: Musi być zapewniona większa przejrzystość w procedurze wyboru. Zasady udziału w programie będą przygotowane dopiero po rozpoczęciu programu Horyzont 2020. Należy przedyskutować zasady udziału w programie Horyzont 2020. Program ten jest istotnym elementem pakietu pro wzrostowego.

T. R. Madurel: Zasady udziału powinny opisywać jasne reguły w stosunku do partnerstw publiczno-prywatnych i prywatno-prywatnych.

M. Carvalho: Termin przyznawania grantów i płatności musi być jednoczesny. To znacznie przyśpieszy czas wypłaty środków. Podatek VAT powinien być traktowany jako koszt kwalifikowany.

A. Vidal-Quadras: Trzeba zadbać o bardziej efektywne wykorzystanie funduszy i łatwiejszy dostęp do programu oraz finansowania. UE jest w tyle we wdrażaniu innowacji w stosunku konkurentów. Uproszczenia nie mogą iść za daleko.

L. van Nistelrooij: Wiele państw zmniejsza i ogranicza inwestycje. Brak jest informacji i wiadomości dla przedsiębiorstw oraz zaangażowania państw członkowskich. Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Zasady uczestnictwa są elementem prawnym. Należy przyśpieszyć proces przyznawania grantów. Powinien być jeden poziom finansowania dla wszystkich beneficjentów. Wprowadzamy różne poziomy zwrotu kosztów. Zróżnicowanie na różnych beneficjentów utrudni procedurę.

Ch. Ehler: W VII programie ramowym problemem były niejasne zasady. Systemy nie powinny konkurować ze sobą. Trzeba unikać komplikowania zasad. Należy jednoznacznie nakreślić ogólne wytyczne. Zasady udziału muszą konkretyzować kwestie techniczne. Często za długo trwa proces sprawdzania czy wnioskodawca należy do MŚP. Rozróżnienie czy firma jest dużym przedsiębiorstwem czy MŚP jest niezmiernie ważne. Należy się zastanowić jak najlepiej osiągnąć efekt dźwigni by najlepiej wykorzystać pieniądze.